Makale Çağrısı

Derneğimiz süreli yayını olan Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi'nde yayınlanmak üzere gümrük ve ticaret mevzuatı konularında araştırma, inceleme ve hukuki değerlendirmelere ilişkin makalelerinizi bekliyoruz. 

Bu kapsamda 113’üncü sayısı çıkacak olan dergimizde yayınlanmasını istediğiniz, aşağıda yer alan yazım kurallarına uygun hazırlanmış makalelerinizi en son 03/06/2022 tarihine kadar derneğimizin gtm@gtm.org.tr mail adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Yayın kurulumuz tarafından yapılacak değerlendirmenin akabinde yapılacak düzeltmelerden sonra veya doğrudan kabul alan makaleler Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi'nin 113’üncü sayısında yayınlanacaktır. Yayınlanan makaleler için yazara 300,00-TL telif ücreti ödeneceği için makale gönderiminde telif ücretinin yatırılacağı yazara ait banka hesap veya IBAN numarası ile T.C. Kimlik Numarasının gönderilmesi gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI:


Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Demeği ta­rafından üç ayda bir yayımlanan bir dergidir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneğine aittir.

Dergimizde gümrük, dış ticaret, ticaret, kamu yönetimi, işletme yönetimi, ekonomi ve ben­zeri alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yazılar; Yayın Kurulu tarafından uygun görüle­rek Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanır. Ya­yın Kurulundan gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltilmek üzere yazarına iade edilmesine, yazının özüne sadık kalınmak kaydıyla hataların düzeltilerek ya­yımlanmasına ya da yayımlanmamasına karar verilir. Dergimizde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler, yazarın kişisel görüşü olup, Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisini ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı ku­rum ve/veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

Yayımlanması için gönderilen yazıların, kabul edildikten sonra yazılı ve elektronik ortam­lardaki tüm yayın haklan ve yayımlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisine aittir. Yazar, gönderdiği makalenin telif haklarını ih­lal etmediğini taahhüt etmiş sayılır. Yayımlanan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayımlanması ancak Yönetim Kurulun­dan alınacak izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür. Dergiye gönderilen yazılarda aşağıdaki şartla­rın şartla­rın yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

1-  Gönderilen mideler daha öne e hiçbir yer­de yayımlanmamış olmalıdır. Yazıların özel durumlar dışında en az 4 sayfa olması gere­kir. Yayımlanan makaleler için yazara Yöne­tim Kurulunca belirlenen telif ücreti ödenir.

2-  Makalelerde, yazar adı, unvanı, çalıştığı ku­ruluş bilgileri, TC Kimlik No, hesap numa­rası ve e-posta adresleri belirtilmelidir.

3-  Makaleler Microsoft Word formatında ha­zırlanır. Sayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalı, sayfa yapısında soldan 2,5 cm; sağ­dan, üstten ve alttan da 2 cm boşluk bırakıl­mış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı (jus­tify), Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile tek aralık olarak yazılmalı, pa­ragraflar arasında bir satır boşluk bırakılma­lıdır.

4-  Makalelerde makale başlığı ve ana başlıklar (GİRİŞ, 1. KAVRAM, 2. TARİHÇE, SO­NUÇ gibi) büyük harflerle ve kalın (bold), diğer tüm başlıklar (1.1., 1.1.1., gibi) ise tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalın yazılır. Altı çizili gösterilmez. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmez.

5-  Mideler Word fomatında elektronik or­tamda “gtm.der@gmail.com” adlı elektro­nik posta adresine “.docx” dosya formatmda gönderilmelidir.

6-  Mideler “başlık”, “özet” ve “anahtar söz­cükler” içermelidir. Özet ve anahtar kelime­ler italik yazılmalıdır.

Özet: 80 ila 140 kelimeden oluşacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıf­landırması yapılabilmesi için en az 4, en çok 6 anahtar kelime verilmelidir.

7-  Makaleler bilimsel yazım kurallarına uy­gun olarak hazırlanmalıdır. Yazımda dip- notlu kaynak gösterme yöntemi (YAĞAN, Haldun, Gümrük ve Dış Ticaret Sözlüğü, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Demeği Yayını, Ankara, 2013, s.404) kulla­nılmalıdır. Aynı kaynağa ikinci atıfta “YA­ĞAN, a.g.e., syf.408” şeklinde dipnot ve­rilmelidir. Dipnotlar tüm sayfalarda sıra ile devam etmelidir. Aym yazarın iki kitabına atıf olması durumunda yayın yılı, yayın yılı­nın da aynı olması durumunda yılın sonuna harf eklenerek dipnot verilmelidir.

8-  Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralan­dırılarak (Tablo 1: 2013 yılı Dış Ticaret Hacmi, Grafik 1: Dış Ticaret Hacminin Böl­gelere Dağılımı) yazılıp, başlıkların altına konulmalı, tablonun veya grafiğin hemen al­tında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası biçiminde hazırlanmış olmalıdır.

9-  Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabe­tik olarak sıralanarak konmalıdır. (YAĞAN, Haldun, Gümrük ve Dış Ticaret Sözlüğü, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Demeği Yayım, Ankara, 2013)

10-  Internet kaynaklarında internet adresi açık olarak yazılmalı ve erişim tarihi belirtilme­lidir.

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.